Követeléskezelés és devizahiteles ügyek

Fizetési meghagyás, felszámolási eljárás, devizahiteles ügyek

Követeléskezelés és devizahiteles ügyek

Fizetési meghagyás, felszámolási eljárás, devizahiteles ügyek

Követeléskezelés

Fizetési felszólítások megszerkesztését vállalom, amennyiben Önnek vagy a cégének tartoznak.

Fizetési meghagyás

Ha az adós nem fizet, abban az esetben fizetési meghagyásos eljárást lehet indítani. Fontos, hogy 3 millió forintot meg nem haladó, pénz követelésére irányuló, lejárt követelést esetén – ha a jogszabályban foglaltak alapján nem tartozik a kizárt esetek közé – bírósági peres eljárás helyett mindenképpen fizetési meghagyásos eljárást kell indítani. Ha a tartozás összege a 30 millió forintot  meghaladja, akkor a követelés érvényesítése bíróság előtt peres eljárás keretén belül lehetséges.

Az eljárás közjegyzői hatáskörbe tartozik. Jogi személyek, illetve elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek csak elektronikus úton nyújthatják be a beadványt. Természetes személy elektronikusan, papíralapon vagy szóban is előterjesztheti a kérelmét.

A fizetési meghagyás jogerőssé és végrehajthatóvá válik, ha az adós a követelést elismeri vagy ha meghatározott határidőn belül nem nyújt be ellentmondást.

Ellentmondás benyújtása esetén a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul és a bíróság előtt folytatódik az eljárás. A közjegyző a perré alakulásról értesíti a jogosultat, egyben felhívja, hogy az értesítés kézhezvételétől számított meghatározott határidőn belül a peres eljárásra illetékes bíróságon előterjesztett beadványában a peres eljárás illetékét rója le és az ügyre vonatkozó részletes tényállításait adja elő a bizonyítékok előterjesztésével egyidejűleg, mert ennek hiányában a bíróság a pert megszünteti.

Amennyiben az adós elismeri a követelést (vagy határidőn belül nem nyilatkozik arra), úgy az jogerőssé és végrehajthatóvá válik. Ebben az esetben végrehajtási eljárás megindítását lehet kezdeményezni a fizetési meghagyásos eljárás megindításához hasonló módon, ennek eljárási díja a követelt összeg (szintén csak a tőke) 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 150 000 forint.

Az eljárás díjköteles, amit a kérelem benyújtásakor kell megfizetni. Mértéke a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított összegének (díjalap) 3%-a, minimum 8.000 forint, maximum 300.000 forint.

Felszámolási eljárás  

Felszámolási eljárás kezdeményezése

A felszámolási eljárás célja, hogy a fizetésképtelen cég megszüntetése során a hitelezők kielégítést nyerjenek.

Ha a felszámolási eljárás megindítását a hitelező kéri, a kérelemhez – ha ez rendelkezésre áll – csatolni kell az adós utoljára közzétett éves (egyszerűsített éves) beszámolóját, valamint a kérelemben meg kell nevezni az adós tartozásának jogcímét, a lejárat (esedékesség) időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek. A kérelemben foglaltak bizonyítására a szükséges iratokat – a Csődtv. 27. § (2) bekezdés a) pontja esetén az adós írásbeli felszólításának igazolását is – csatolni kell. A felszámolási kérelemben a hitelezőnek elő kell adnia, hogy milyen jogcímen mekkora összeggel tartozik az adós, mikor volt a követelés esedékessége és hogy a hitelező mikor küldte az utolsó fizetési felszólítást.

Az eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Ha a felszámolási eljárás lefolytatását a hitelező kérte, és a bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül nem utasította el, a bíróság a kérelem benyújtásáról – a kérelem egy példányának megküldésével – haladéktalanul értesíti az adóst.

A bíróság az adós felszámolását végzéssel elrendeli, ha az adós fizetésképtelenségét állapítja meg. A bíróság a felszámolást elrendelő végzést az eljárás lefolytatására irányuló kérelem beérkezését követő 60 napon belül hozza meg. A felszámolást elrendelő végzés ellen külön fellebbezésnek van helye; felülvizsgálatnak nincs helye. A felszámolás kezdő időpontja a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napja.

A bíróság akkor állapítja meg a cég fizetésképtelenségét és rendeli el a felszámolását, ha az adós szerződésen alapuló tartozását a teljesítési határidő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette. Fontos, hogy a hitelezői követelésnek a 200.000, -ft-ot (kamatok és járulékok nélkül) meg kell haladnia.

Költségek

  • jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárásának illetéke 80. 000,- forint
  • jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetében pedig a felszámolási eljárás illetéke 30. 000,- forint
  • közzétételi költségtérítés összege 25.000, – forint

Devizahiteles ügyek

Devizahiteles ügyekben jogi tanácsadást, továbbá segítséget nyújtok az egyezségi megállapodások lebonyolításában.