Polgári jog és polgári peres ügyek

Egyéb okiratszerkesztés, szerződések véleményezése

Polgári jog és polgári peres ügyek

Egyéb okiratszerkesztés, szerződések véleményezése

Egyéb okiratszerkesztés, szerződések véleményezése.

Meghatalmazás, kölcsönszerződés, bérleti szerződés, kereskedelmi jogi szerződések, egyéb okiratok szerkesztésében, véleményezésében nyújtok jogi segítséget.

Kártérítés, sérelemdíj

Kártérítés és sérelemdíj iránti igénye érvényesítésében segítséget nyújtok Önnek peren kívül, illetve peres eljárásban.

Sérelemdíj

Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért.

A sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire – különösen a sérelemdíjra köteles személy meghatározására és a kimentés módjára – a kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges.

A sérelemdíj mértékét a bíróság az eset körülményeire – különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására – tekintettel, egy összegben határozza meg.

Aki személyiségi jogainak megsértéséből eredően kárt szenved, a jogellenesen okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti a jogsértőtől kárának megtérítését.

A személyiségi jogokat személyesen lehet érvényesíteni.

Károkozás

Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.

A károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni.

A teljes kártérítés körében a károkozó köteles megtéríteni

  • a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést;
  • az elmaradt vagyoni előnyt; és
  • a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.

A kártérítést csökkenteni kell a károsultnak a károkozásból származó vagyoni előnyével, kivéve, ha ez az eset körülményeire tekintettel nem indokolt.

A bíróság különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a kártérítés mértékét a teljes kárnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

Családjog

Közös megegyezéses házassági bontóperekben jogi képviselet ellátása és az egyezségi megállapodás megszerkesztése.